REGULAMIN KINA LETNIEGO W ORŁOWIE 2021

§1

Pokazy plenerowe (dalej: „Pokazy” lub „Wydarzenie”) odbywają się na Scenie Letniej Teatru Miejskiego w Gdyni Orłowie przy wejściu nr 17 (Dalej: „Obiekt”) w miejscu usytuowania Sceny Letniej w Orłowie.

§2

Organizatorem Pokazów jest Stowarzyszenie Hamulec Bezpieczeństwa z siedzibą w Sopocie (dalej: „Organizator”). Pokazy odbywają̨ się̨ w dniach i godzinach opisanych na stronie internetowej Wydarzenia pod adresem: www.kinoletnie.info

§3

1.    Wstęp na Obiekt, o których mowa w pkt 1 odbywa się̨ pod przewodnictwem obsługi zapewnionej przez Organizatora na podstawie akredytacji lub biletów zakupionych wyłącznie w trybie sprzedaży online na stronie Wydarzenia www.kinoletnie.info lub na stronie www.interticket.pl

2.    Organizator na miejscu wydarzenia nie będzie prowadził sprzedaży biletów.

3.    Sprzedaż biletów online w imieniu Organizatora prowadzi firma InterTicket Polska Sp. z o.o., z którą należy kontaktować się bezpośrednio w przypadku jakichkolwiek problemów z procesem zakupu biletów.

4.    Dane osobowe Widza, których podanie jest obligatoryjne w procesie zakupu biletu online będą przechowywanie przez firmę InterTicket sp. z o. o. zgodnie z procedurą Rodo dostępną na stronie www.interticket.pl  i ma prawo udostępnić te dane w razie potrzeby Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu i służbom porządkowym.

§4 ————-

§5

Na terenie Wydarzenia obowiązuje zakaz spożywania alkoholu i palenia papierosów, w tym papierosów elektronicznych i innych pokrewnych urządzeń oraz spożywania zabronionych prawem używek.

§6

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie własności Uczestników.

§7

Niezależnie od wszystkich powyższych postanowień Organizator oraz osoby przez niego upoważnione mogą̨ odmówić wstępu na teren Wydarzenia, bez podawania uzasadnienia:

 1. osobom zachowującym się̨ agresywnie
 2. osobom, których zachowanie wskazuje na nietrzeźwość lub stan po użyciu środków odurzających
 3. osobom, których zachowanie zagraża bezpieczeństwu osób i mienia
 4. ze względów bezpieczeństwa osób znajdujących się̨ na wydarzeniu

§8

 1. Zakupione online bilety nie podlegają zwrotom ani wymianie na inny seans. Prosimy o przemyślany zakup biletów.
 2. Ze względu na plenerowy charakter Wydarzenia, Organizator nie odpowiada za dyskomfort uczestników związany z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Organizator zaleca uczestnikom odpowiedni ubiór, dostosowany do miejsca odbywającego się̨ wydarzenia z uwzględnieniem zmieniających się̨ warunków pogodowych. Z tytułu wystąpienia w trakcie Wydarzenia złych warunków atmosferycznych ich uczestnikom nie przysługuje zwrot kosztów zakupu biletu.
 3. Organizator zastrzega możliwość przeniesienia Wydarzenia na inny dzień, w przypadku bardzo złych warunków atmosferycznych (np. prawdopodobieństwo burzy, silny wiatr) lub ze względów bezpieczeństwa. W przypadku przeniesienia Wydarzenia zakupione wcześniej bilety zachowują ważność i nie podlegają zwrotom.
 4. W przypadku wystąpienia siły wyższej, jak np. zawieszenie możliwości organizacji pokazów kin plenerowych w związku z epidemią SARS-COV-2 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca Wydarzania a także zmiany formuły pokazów z kina plenerowego na kino samochodowe lub na pokazy online. W przypadku pokazów kina samochodowego wszystkie bilety pozostają ważne, natomiast w przypadku zmiany formuły Wydarzenia na pokazy online, widzowie otrzymają w miejsce zakupionych biletów indywidulane kody upoważniające ich do obejrzenie filmu online.
 5. W przypadku braku możliwości realizacji Wydarzenia w trybie opisanym w punkcie 2 lub 3 środki z tytułu zakupionego wcześniej biletu zostaną zwrócone bezpośrednio na konto kupującego w ciągu maksymalnie 180 dni od daty odwołanego Wydarzenia.

§9

W trakcie Wydarzenia zabronione jest nagrywanie i rejestrowanie wszelkimi urządzeniami prezentowanego na ekranie filmu.

§10

 1. Uczestnicy Wydarzenia mają obowiązek stosować się do poleceń obsługi wydarzenia niezwłocznie. Wszelkie uwagi oraz problemy powinny być również zgłaszane obsłudze wydarzenia na bieżąco. 
 2. W przypadku zarządzenia ewakuacji uczestnicy powinni spokojnie opuścić teren, na którym odbywają się Pokazy zgodnie z poleceniami obsługi.

§11

Uczestnik, który naruszył postanowienia niniejszego regulaminu zobowiązany jest, na wezwanie obsługi, do natychmiastowego opuszczenia terenu Wydarzenia.

§12

Organizator zastrzega sobie prawo wykonywania nagrań filmowych oraz wykonywania zdjęć na potrzeby promocyjne Wydarzenia. Uczestnictwo w Wydarzeniu skutkuje wyrażeniem zgody przez Uczestnika na wykorzystanie jego wizerunku w mediach elektronicznych, drukowanych i społecznościowych.

§13

Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu, którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.

§14

 1. Organizatorowi przysługuje prawo wiążącej interpretacji postanowień niniejszego regulaminu.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym czasie, z zastrzeżeniem, że zmiana nie ograniczy praw słusznie nabytych uczestników, z wyłączeniem sytuacji, gdy zmiana regulaminu będzie podyktowana względami bezpieczeństwa uczestników. Wszelkie zmiany zostaną̨ udostępnione publicznie na stronie internetowej Wydarzenia.